สอบปลายภาค 61-1

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 จัดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561