กีฬาสีอนุบาล 61

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โดยครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดการแข่งขัน "กีฬาอนุบาล" ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการด้านจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย โดยมีนายสุเนต รักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน