วันสันติภาพสากล 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 โดยมีนายสุเนต รักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และทุกคนพร้อมกันยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก