ประชุมครูและอบรมโปแกรมวัดผล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 และได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล PGS (สพป.) โดยมีนายสุเนต รักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน