ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25651 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2651 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2