ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาพอเพียง

ค้นหา

เมนูหลัก

Elearning

สถิติผู้เยี่ยมชม

853597
สถิติวันนี้
สถิติเืมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
254
120
2221
847707
12566
8307
853597

ไอพีของท่านคือ : 3.233.219.62
Server Time: 2021-06-25 20:55:30

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

อัตลักษณ์ : สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน บูรณาการงานศาสตร์ศิลป์

 

วิสัยทัศน์(VISION)
    ประชากรในวัยเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นคนดีมีปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (MISSION)
   จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาคและ มี  คุณภาพตามมาตรฐาน  

เป้าประสงค์ (Goal)
   1. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ในการทำงานและมีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ
   2. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
   3. โรงเรียน ได้รับความร่วมมือกับชุมชนในทุก ๆ ด้าน  

อักษรย่อ 
   รท.2

ปรัชญา
  
วินัยดี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน 

คำขวัญ
   ศึกษาดี     วินัยเด่น   เน้นคุณธรรม  นำสู่สังคม

สีประจำโรงเรียน
   สี  เทา แดง

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน